Orationellt och farligt att vara klimatförnekare.

Att snabba klimatförändringar är på gång är helt uppenbart. Att det är korrelerat till växthusgaser är också sedan länge allmänt känt. Det har funnits tidigare perioder med förändringar i koldioxidhalten i atmosfären och därtill hörande temperaturförändringar. Det är också känt att dessa tidigare perioder medfört drastiska förändringar då klimatet förändrades snabbt med stora konsekvenser för livet på jorden, ibland med massutrotning av arter som följd.

Medeltemperaturen stiger nu snabbt på jorden och i haven. Glaciärer smälter, korallreven håller på att försvinna. Samtidigt ser vi koldioxidhalter som stiger snabbare och till högre nivåer än vad vi någonsin sett tidigare. Om tidigare peakar legat vid 300 ppm eller lägre uppmäter vi nu 400 ppm. (se diagram).

dnklimatmyter
Det är klart att detta kommer att förorsaka stora rubbningar i livsbetingelserna på jorden. Att tro att dagens klimatförändringar inte skulle vara något att oroa sig för är att helt strunta i alla lärdomar från snabba klimatförändringar i det förflutna. Karin Bojs, vetenskapsjournalist i DN reflekterar över orsakerna till att klimatförnekandet fortfarande existerar mot allt förnuft: Fåfänga, oljepengar och troll driver klimatmyter.

Läs denna bakgrundsartikel i DN som listar de vanligaste myterna om klimatet som klimatkris-förnekarna odlar.

Kunskapen har vi. Det allvarliga är att politikerna ändå inte förmår samla sig till behövlig handling. Samma politiker som sitter på klimatmötet i Madrid är det som på hemmaplan har bäddat för fortsatt exploatering av olja och kolkraft som kommer att spä på utsläppen av växthusgaser under kommande decennier så att vi inte kan uppnå de uppställda målen på 1,5 grader.

Tiden håller på att rinna ifrån oss. Det är inte fråga om katastrofen kommer, utan hur omfattande den blir, hur vi kan mildra den och hur vi kan hantera flyktingströmmar och konflikter om begränsade resurser som uppstår i klimatkrisens spår.

Går vi mot oundgänglig kollaps, förmodad katastrof eller möjlig utplåning? Vilket är det frantidsscenario du föreställer dig? Matbrist i vissa områden, svält, översvämningar, brist på dricksvatten, odlingsbara jordar minskar. Hur kommer människorna att reagera? Historien visar att det leder till rivalitet, våld, uppror, maktmissbruk, eliters maktövertagande och massflykt. Det finns ingen anledning att tro att mänskligheten blivit visare och bättre rustade att hantera sådana situationer idag.

Läs också min tidigare blogginlägg: Greta

 

Detta inlägg publicerades i Politik, Samhälle och märktes , . Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Orationellt och farligt att vara klimatförnekare.

 1. Ingbert Lindström skriver:

  Det är lite trist, att vi som inte delar alarmisternas åsikt, kallas orationella klimatförnekare . Kunskapen har vi — INTE ! vetenskapen är oense om, hur stor del av temp.höjningen som beror på CO2. Flera mycket väl meriterade forskare drar andra slutsatser än alarmisterna. Flera har lämnat IPCC, då dom menar att slutsatserna inte håller vetenskapligt. ex. Judith Curry, John Christy, den japanske forsk. Mototaka Nakumura sågar IPCCs datamodeller osv..Klimathotet vilar på en upp o nedvänd pyramid, där spetsen CO2-hypotesen, inte är bevisad. .Rekommenderar Elsa Widding (inte forsk. men energiexpert ) bok Klimatkarusellen.

  • bema skriver:

   Jo, kunskapen har vi.
   Spår av hur klimatet har förändrats under historien finns överallt på jorden, som i trädringar, sediment på havsbotten, korallrev och sedimentära bergarter. Iskärnor från Grönland, Antarktis och glaciärer i bland annat Anderna, Himalaya och på Kilimanjaro visar att nivåerna av växthusgaser i atmosfären påverkar klimatet. När nivåerna var låga blev jorden kallare och när de steg blev klimatet varmare. Då klimatet förändrades snabbt, som det gör nu, blev konsekvenserna stora för livet på jorden. Uppvärmningen vi ser nu går runt tio gånger snabbare än den genomsnittliga uppvärmningen efter en istid. Beläggen från tidigare klimatförändringar visar tydligt att det är vi människor som orsakar klimatförändringarna i dag, framför allt genom våra utsläpp av koldioxid.
   Våra utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet på samma sätt som växthusgaser från andra källor har orsakat klimatförändringar före oss. Det är etablerad kunskap.

   Växthusgaserna behövs. Om inte koldioxid, vattenånga, metan, lustgas och ozon fanns i atmosfären och höll kvar värme skulle jorden vara frusen och livlös, med en medeltemperatur på -18°C.

   De senaste 1,8 miljoner åren har klimatet växlat mellan istider och varmare perioder, eftersom jordens bana och lutning i förhållande till solen varierar i cykler. Det blev istid på norra halvklotet när banan och lutningen gjorde att mindre solljus strålade in under sommarhalvåret, och när instrålningen ökade smälte isen. När haven blir varmare kan mindre mängd koldioxid lösas upp i havsvattnet, och därför har halterna av koldioxid i atmosfären varierat i takt med jordens temperatur. Under de senaste 500.000 åren har jordens bana runt solen orsakat istider med 100.000 års mellanrum.

   Men vi vet att det inte är sådana cykler som ligger bakom den globala upphettningen som vi ser nu. De skulle istället leda till en avkylning. Och jordens medeltemperatur har också sjunkit under de senaste 6.000 åren, och under normala förhållanden skulle det bli en ny istid runt år 3500. Men den trenden bröts med den industriella revolutionen på 1800-talet, och nu stiger istället jordens medeltemperatur i takt med människans utsläpp av växthusgaser. Den nuvarande uppmätta halten CO2 är 400 ppm vilket är all time high.

   Jo, det råder konsensus bland forskarna.
   Forskarna når konsensus när de inte längre argumenterar om en fråga. När de först börjar undersöka en fråga – som ”vad händer om vi släpper ut mycket mer koldioxid i atmosfären?” – kan det finnas många olika hypoteser. Idéerna testas och utvärderas, med det vi kallar den vetenskapliga metoden. De forskare som hittar rätt svar blir erkända och berömda, och övriga glöms bort, och därför testas hypoteser så hårt och noggrant. Mycket få hypoteser överlever den hårda granskningen, eftersom bara en kan svara på frågan på ett sätt som stämmer med både teori och observationer, utan att det blir en massa nya obesvarade frågor på köpet – vilket nästan alltid gäller för dåliga hypoteser och teorier.

   Vetenskaplig konsensus är inget forskare röstar om. De slutar bara att argumentera när mängden av belägg blir så överväldigande att det inte längre är någon idé att hävda något annat. Forskare ändrar uppfattning utifrån belägg och observationer, och konsensus utvecklas över tiden. Forskarna slutar inte bara att argumentera, de börjar också lita på och bygga vidare på varandras arbeten.

   Vi kan se att det råder konsensus, inom alla de många forskningsfält som berörs av klimatfrågan, av antalet forskare som har slutat att debattera om vilka orsakerna är till klimatförändringarna. Och det är nästan samtliga.

   Flera stora sammanställningar har gjorts och kommit fram till liknande resultat: minst 97-98 procent av alla aktiva klimatforskare är överens om att våra utsläpp av växthusgaser värmer upp klimatet.

   Inte nog med det. För några år sedan gick en grupp forskare igenom 38 publicerade vetenskapliga studier som ifrågasätter att människan är ansvarig för klimatförändringarna. Samtliga studier innehöll fel, och när de korrigerades visade resultaten att konsensus stämmer: det är vi och våra utsläpp som värmer upp jorden.

   De som fortfarande förkastar slutsatserna pekar ibland på Galileo Galilei som ett exempel på att en minoritet kan ha rätt även om majoriteten har en annan uppfattning. Men, som en av forskarna bakom granskningen påpekar i The Guardian: klimatvetenskapsförnekare har ingenting alls gemensamt med Galileo. Hans slutsatser byggde på empiriska vetenskapliga belägg. Om det skulle finnas en modern Galileo som har en bättre och mer vetenskaplig förklaring till klimatförändringarna skulle hans belägg inte bygga på motsägelsefulla och bristfälliga förklaringar och metodfel. En sådan teori skulle till slut övertyga forskarna, och leda till en ny konsensus.

   Att koldioxid värmer upp klimatet, och att mer koldioxid leder till mer uppvärmning, är den enda förklaringen som håller. De vetenskapliga beläggen är samstämmiga och överväldigande, och därför har den övertygat 97 procent av forskarna om att den stämmer.

   • Inge skriver:

    Koldioxid co2 är en naturlig och livsviktig gas som finns i vår atmosfär. Torr luft innehåller ungefär 0,04 procent koldioxid. Det är samma som 400 PPM vilket nu alarmisterna signalerar som extremt högt. Normal inomhus luft ligger betydligt högre. En människas utandningsluften innehåller ca 3% co2. (30000 PPM)
    Från 1950-2019 har befolkningen nästan tredubblats! Om då co2 halten under samma period endast stigit från 0,03% till 0,04% så borde ju höjning hamna på felmarginalen?
    Historisk sett har vi haft betydligt högre halter co2 vilket lett till katastrofala följder, men det var ju långt före den mänskliga aktivitet vi ser idag. Ingen tvekan om att människan numera är förmögen att utplåna sig själv, men det är knappast den högre co2 halten som är den stora faran för mänskligheten utan att de vänt sina hjärtan bort från Gud och blivit sina egna Gudar i hopp om att kunna rädda denna värld från en oundviklig undergång.

    Jag tror att vi kristna bör hålla oss utanför dessa religiösa miljö och domedagssekter och istället predika Guds levande Ord, löftet om befrielse för människan genom Jesus Kristus vår Herre och Frälsare vårt enda hopp till räddning.

   • bema skriver:

    Inge, det där var väl högst ovetenskapligt. Det är CO2 i atmosfären som bidrar till växthuseffekten, det har inget att göra med inomhusluften. Mer koldioxid i atmosfären gör att världen blir varmare, att ytan av torrt och obrukbart land blir större, och troligen att färre arter av plantor klarar sig, och ökar risken för skogsbränder, angrepp av skadeinsekter, torka och andra extrema händelser. Eventuella positiva effekter av mer koldioxid kan bara kompensera mycket marginellt för det.

    Du är väldigt inkonsekvent i det du säger.
    1. Du tycker kristna skall hålla sig utanför debatten om klimatet och forskarnas larmrapporter.
    2. Ändå kommer du med snusförnuftiga helt ovetnskapliga argument som går på tvärs mot etablerad vetenskap.

    Visst skall kristna förkunna Jesus Kristus. Men som kristna har vi också ett socialt ansvar för varandra, för vår miljö och för kommande generationer. Vi är satta att förvalta jorden och använda sunt förnuft. Vetenskapen är ingen fiende utan något vi har att förhålla oss förnuftigt till i vårt förvaltarskap av jorden och det gemensamma goda.

   • Inge skriver:

    Bengt trots mina enligt dej snusförnuftiga och ovetenskapliga argument och dina vetenskapliga bevis kanske vi ändå kan enas om en sak?
    ”Han har fortfarande kontroll”

    Vår uppgift kan inte vara att förstärka och dras med i den klimatångest som nu breder ut sig. Människan råder inte över de naturens krafter som allt sedan jordens skapelse varit i en ständig förändring. Det betyder inte att vi skall vara likgiltiga inför den negativa mänskliga påverkan och rovdrift som vi nu sker på vår jord. Vetenskapens all kunskap och mänskliga späkningar är dock inte lösningen.
    Vi har facit genom Guds Ord, en kunskap som vetenskapen och världens människor idag saknar.

    Vår uppgift är att liksom Psaltaren att ge tröst och uppmuntran i dessa klimat ångestens tider.

    ”Sjung till Herren en ny sång,
    sjung till Herren, hela jorden!……. Förkunna hans ära
    bland hednafolken…….
    Folkens alla gudar är avgudar,
    men Herren har gjort himelen……
    Säg bland folken: ”Herren är kung,
    VÄRLDEN STÅR FAST OCH VACKLAR INTE……
    Himlen ska glädjas och jorden fröjda sig,
    havet ska brusa med allt som fyller det. Marken ska jubla med allt som den bär,
    skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren, för Han kommer, Han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.”

   • bema skriver:

    Tack Inge. Detta håller jag med dig om. Han har fortfarande kontroll, och vi skall inte låta oss dras med i en hysterisk klimatångest.

 2. Pingback: Omnicid – mordet på allting. Vilken grupp i ansvarskedjan tillhör du? | Bengts Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s