Greta

gretapåvetrump

Det mesta har sagts om Greta i den upphettade debatten sista veckorna. Hon är onekligen ett tecken som väcker strid. Få är likgiltiga. Antingen tycker man om hennes budskap och engagemang, eller så tycker man inte alls om det och försöker förminska eller misstänkliggöra henne.

Som person är Greta enkel och rak på sak. Jag uppfattar henne som genomärlig i sitt uppsåt. Hon har en autismspektrumstörning vilket en del använder som argument för att misskreditera henne, men det är inte adekvat. Hon har hittat en nisch där hon går in helhjärtat för att driva en meningsfull fråga, och hennes autism hjälper henne snarast att hålla fokus utan att tröttas.

Hennes framträdande på den globala scenen har många kännetecken som kan jämföras med en profet. Budskapet står i centrum, inte hon själv. Hon drivs av ett etiskt imperativ. Budskapet väcker strid. Det talar till människors hjärtan och manar till omvändelse.

Det är möjligt att även gamla testamentets profeter hade sina psykiska egenheter och handikapp, vad vet jag. Men det hindrar inte att Gud kan använda dem att föra fram viktiga budskap. Likaså med Greta. Relevansen av hennes budskap ändras inte av hennes autism.

Avsändaren – Budskapet – Mottagarna.

Budskapet har en relevans i sig. Greta är som jag sade en enkel person, hennes psykologi är av underordnat intresse, intressantare är  budskapet i sig och hur det tas emot och den interaktion som sker i den sociala kontext där Greta verkar.

En del kallar henne undergångsprofet och fnyser åt det. Men det profetiska ligger inte i det hon säger om framtiden – hon hänvisar bara till vad forskarna och FN´s klimatpanel säger. ”Lyssna till dem!” är hennes uppmaning. Man behöver inte vara profet för att bedöma vart vi är på väg. Att koldioxid har en växthuseffekt visste forskarna redan på 1800-talet. Svante Arrhenius (nobelpris kemi 1903) hör till dem som studerat detta. Att havsnivåerna stiger snabbare än någonsin, att korallreven håller på att dö ut, att artrikedomen i faunan minskar, att koldioxidvärdet i atmosfären nu är det högsta på 800.000 år och att de 5 sista åren varit de varmaste sedan man började mäta är fakta. Att människans utsläpp av växthusgaser bidrar till detta är de flesta forskare överens om. Att det finns en diskussion om att ”klimatalarmismen” är överdriven och att det finns en diskussion i marginalen om hur mycket som beror på människan och hur mycket som beror på naturliga cykliska förändringar är en annan sak, det gör inte att mänskligheten kan ignorera de tecken vi ser och köra på som vanligt och hoppas att de slutsatser forskarna kommit fram till är fel. Det vore inte etiskt försvarbart mot kommande generationer.

Det är rätt att vi inte skall hemfalla åt undergångsstämningar och en alarmism som förlamar vårt handlande. Däremot handlar det om en realism och att mobilisera ansvarstagande och framtidstro utifrån perspektivet, att vi människor inte bara har möjlighet utan också är kapabla att fatta rationella ansvarsfulla beslut.

De sista rapporterna från FN´s klimatpanel talar sitt tydliga språk. Det handlar nu inte om utan när vi når punkten för no return, där processer i naturen människan inte kan kontrollera tar över och fortsätter det vi satt igång. Att vissa processer redan är igång på ett sätt som inte kan hindras ens med de mest radikala begränsningarna av utsläpp är klart, t.ex. korallrevens troliga död och andra förändringar som förändrar den ekologiska balansen i världshaven och höjningen av havsytans nivå. Vi kommer sannolikt att få se stora skaror klimatflyktingar som gör dagens flyktingsituation på grund av krig och konflikter till en västanfläkt.  – Och de fattiga blir de som drabbas hårdast, medan de rika länderna kommer att försöka skydda sig.

Den brittiske professorn Jem Bendell skrev förra sommaren ett betänkande, Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tradgedy där han reflekterar över hur vi kan förbereda oss och på bästa sätt förhålla oss till de förändringar som väntar. För förändringar kommer det att bli, mänskligheten kommer sannolikt inte att kunna samla sig till effektiva åtgärder för att helt avvärja ett sammanbrott av något slag.

Bendell säger att han funnit att människor väljer att tro på ett scenario som inte har så mycket med en realistisk analys av data att göra, men med vilken berättelse de väljer att leva med om klimatförändringarna och framtiden. Psykologin lär oss att vi inte är logiska maskiner, utan inrangerar information i berättelser vi redan har om hur saker hänger ihop och varför (Marshall 2014). Ingen av oss är immuna mot sådana processer. Bendell räknar med tre scenarion att överväga:

  • Oundviklig kollaps
  • Trolig katastrof
  • Möjlig utplåning

Det finns de som helt förnekar problemet och säger att forskarna ljuger och är i händerna på eliter som vill bedra folket. Kvantitativt är det en liten grupp, men högljudd på sociala media och kan få med sig fler som i klimatångestens spår väljer att hellre tro på konspirationsteoretikerna än att konfronteras med problemet och hitta drivkrafter till förändring.

En klar analys är första steget till förändring, då kan vi bättre förhålla oss till förväntade katastrofer och också vidta de åtgärder som behövs för att minimera skadeverkningarna. Bendells beskrivning av hur hans studenter reagerar bekräftar detta:

In my work with mature students, I have found that inviting them to consider collapse as inevitable, catastrophe as probable and extinction as possible, has not led to apathy or depression. Instead, in a supportive environment, where we have enjoyed community with each other, celebrating ancestors and enjoying nature before then looking at this information and possible framings for it, something positive happens. I have witnessed a shedding of concern for conforming to the status quo, and a new creativity about what to focus on going forward.

Det profetiska hos Greta ligger inte i en förutsägelse av framtiden, utan i att hon uppenbarar människornas, inklusive våra ledares, irrationella och kluvna förhållande till vad som pågår. Hon är klockren i det hon säger.

  • Å ena sidan bejakar de flesta att klimatet håller på att förändras på ett sätt som medför stora framtida problem och att det är troligt att miljöutsläpp av människan delvis är orsak till detta. Man bejakar också det moraliskt riktiga i att vida de åtgärder man kan för att begränsa utsläppen.
  • Å andra sidan gör mänskligheten alldeles för lite för att råda bot på det hela. Inte ens Parisavtalets mål på att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader verkar möjligt att uppnå idag.

Det var bisarrt att höra alla applåder Greta fick vid sitt tydliga och för en gångs skull också känslosamma tal i FN. Här sitter delegater och ger acklamation till att de själva är otillräckliga och inte gör det de borde göra. Vad handlar detta om egentligen?

Den bästa analys hittills av Greta är den rysk-amerikanska journalisten och författaren Masha Gessens artikel publicerad i The New Yorker och översatt till svenska i DN kultur 27 sept: Därför är Greta Thunberg anti-Trump. Texten kommenterades sedan både av Peter Wolodarski och Björn Wiman.

Gessen påpekar att många ungdomar tidigare jobbat för det som Greta nu gör, och Björn Wiman har skrivit många engagerade artiklar i DN om miljön. Påve Franciskus har givit ut miljö-encyklikan Laudato Si som prisades av alla när den kom precis som Greta nu prisas.

Greta Thunberg är den enda som lyckats fånga våra kollektiva fantasier, skriver Gessen. Det är riktigt, och det är på gott och ont. På gott om det verkligen leder till en omvändelse där vi bli blir konstruktiva och utifrån realism och god etik handlar och gör vad vi kan till fromma för vår planet och våra barns framtid. På ont om vi låter Greta bara spegla de olika inre berättelser vi har utan att låta budskapet tala för sig själv, och utan att låta oss själva förändras.

Lov och pris hjälper inte långt om det inte åtföljs av omvändelse och handling. Greta själv är väl medveten om detta. Jag vill inte ha era presenter sade hon i en intervju med Skavlan, jag vill ha en bebolig planet.

Jag citerar Gessen i valda delar:

”Thunberg tänker och talar på logikens sätt. Hennes aktivism inspirerades av en motsägelse: planeten höll på att dö, men de vuxna betedde sig inte som om det var en kris. Detta var absurt, otänkbart och ohållbart – och det var verkligheten.
Varje gång Thunberg talar gör hon ett obestridligt argument för handling, mot hyckleri. Hon poängterar att vuxna säger åt barn att känna hopp och drömma om en storslagen framtid, samtidigt som de själva agerar som om det inte finns en morgondag och att det är acceptabelt.”

”Thunberg och Trump har motsatta världsbilder. Hon ser universum som moraliskt. Han anser att det är ruttet. Hon tror på begreppen rätt och fel. Han är nihilist. När hon talade i FN sade Thunberg: ‘Om du verkligen förstod situationen men ändå fortsatte vägra agera så skulle du vara ond och det vägrar jag att tro’. ”

”Logiken i Thunbergs budskap och den grundläggande övertygelsen om att människor är moraliskt kapabla får sådant genomslag just för att vi lever i en tid som domineras av en man som konstant fläker ur sig nonsens utifrån premissen att världen i grund och botten är härsken.

Thunberg får mig alltid att tänka på de sovjetiska dissidenter som skar igenom dimman av sen-totalitär propaganda genom att insistera på att ord som för länge sedan förlorat sin innebörd måste tas på allvar. De krävde de rättigheter som garanterats i Sovjets konstitution, som rätten till mötesfrihet. Alla omkring dem hade länge förstått att lagen bara var ord, men dissidenterna började agera som om orden hade betydelse. De slängdes i fängelser och mentalsjukhus eller kastades ut ur landet, men ändå fortsatte de och deras vänner, för det var så du gjorde i ett universum som var moraliskt.

De hade inga bevis för att universum var moraliskt, men genom att insistera på att agera som om det vore det lyckades de med viljekraft få till stånd en bättre framtid.”

”Thunberg har diagnostiserats med Aspergers syndrom, vilket hon refererat till som en ”superkraft”. I en tidig intervju jag gjorde med henne sade hon att diagnosen gör det möjligt att koncentrera på ett ämne under en lång period och det ämnet är klimatkrisen. Det gör det även omöjligt för henne att acceptera felaktig information, ologiska uttryck och beteenden eller oförmågan att förutse konsekvenserna av en handling – alla kännetecken för Trumpismen.”

Så långt Gessen. Nu till profeten Jesaja:

”Jorden sörjer och vissnar, hela världen förtorkar och vissnar, jordens höjder förtorkar. Jorden har vanhelgats av dem som bor där: de har överträtt lagarna, kränkt rätten, brutit det eviga förbundet. Därför fräter förbannelse jorden och de som bor där får bära sitt straff. Därför blir jordens invånare färre, bara en liten rest blir kvar” (Jes 24:4 – 6).

Det låter som en undergångsprofetia, men skall nog mera ses som en varning. Om vi inte omvänder oss och fortsätter med business as usual och handlar oansvarigt händer detta.

Skall man likna Greta vid en profet, så tänker jag på Jona. Han sändes av Gud till Nineve för att förkunna stadens undergång om folket inte omvände sig från sin ondska.

Men Nineve omvände sig, och staden utplånades inte. Jona blev först sur på Gud som inte verkställde det som han profeterat om då han satt under en ricinbuske för att se skådespelet. Men Gud lärde Jona något om vad barmhärtighet innebär (se Jona kap 4).

Huruvida Greta visar sig vara en äkta profet eller inte kommer att visa sig. Om det verkligen leder till en rörelse där människor engagerar sig och reagerar ansvarsfullt och får till stånd en förändring är hon en sann profet. Profeten Jesaja igen:

Liksom regnet och snön faller från himlen
och inte återvänder dit,
förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar
och ger säd till att så
och bröd till att äta,

så skall det vara med ordet
som går ut från min mun.
Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig
utan att ha verkat vad jag vill,
och utfört det vartill jag har sänt ut det. (Jes 55:10-11)

Om hela rörelsen urartar till en sekt som idoliserar Greta men inte åstadkommer någon förändring är inget vunnet. Några kommer att idolisera henne utan att själva vara beredda att förändras. Några kommer att misskreditera henne, försöka förminska och misstänkliggöra henne. Så sker med alla profeter. Men vad det kommer an på är om det finns en kritisk massa som verkligen lyssnar och tar till sig budskapet och låter sitt hjärta förvandlas.

Olika människor har olika vägar att gå:

Att gå från idoliserande till handling.

Att gå från förnekande via medvetandegörande till handling.

Att gå från likgiltighet till moraliskt medvetandegörande och handling.

……..

 

 

 

 

 

 

Detta inlägg publicerades i Politik, Samhälle, Tro och vetande, vetenskap och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Greta

  1. Pingback: Orationellt och farligt att vara klimatförnekare. | Bengts Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s