CHARIS – Ny service för Karismatiska förnyelsen upprättas av Vatikanen

Pingsten 2019 kommer nya statuter att börja gälla för CHARIS det nya enhetliga service-organet för Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan (CCR). På det nationella planet innebär det att de nationella service-kommitteerna (i Sverige KKS) ersätts av National Services of Communion som förväntas ha en bred representation av mångfalden av uttryck för Karismatisk förnyelse i landet.

CHARIS är inte ett förbund av troende, inte heller en federation av olika förbund, utan det är en service som erbjuds till alla existerande karismatiska realiteter.

CHARIS är akronym för Catholic Charismatic Renewal International Service. Ordet charis är grekiska och betyder ”nåd” (eng ”grace”)

Processen som ledde fram till detta började på initiativ av påve Franciskus 2015 och är resultatet av ett nära samarbete mellan företrädare för CCR, Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet samt påve Franciskus.

(Dikasteri är ett vatikanskt begrepp som betyder ungefär departement. Inom Svenska regeringen har vi departement med ministrar. Inom Vatikanens kuria finns dikasterier med prefekter som i allmänhet är kuriakardinaler.)

Nyligen skickades ett brev ut till ledarna för karismatiska grupper över hela världen samtidigt som man offentligjorde dokumentationen för hela processen och ber att alla noggrant studera denna.

Jag har läst dokumenten och redogör för det härnedan. Denna artikel riktar sig särskilt till alla ledare inom Karismatisk förnyelse, då de behöver sätta sig in i och ta ställning till hur de grupper de ansvarar för skall förhålla sig till CHARIS, men också till alla deltagare i karismatiska grupper som vill informera sig närmare om vad som är på gång.

Artikeln riktar sig också till alla katoliker som vill informera sig om CCR och alla andra som är nyfikna på Katolska kyrkan och och den Karismatiska förnyelsens relation till kyrkan. Arbetet med CHARIS är en föredömligt transparent process, den offentliggjorda brevväxlingen kring hur statuterna växt fram ger en god inblick i hur påven tänker och hur samverkan med lekmän och kuria kan gestalta sig.

————————————————–

De flesta har hört talas om ICCRS, det internationella serviceorganet för Katolska karismatiska förnyelsen (CCR) med ett internationellt råd och servicekontor i Vatikanen. En del känner kanske också till att det finns ett parallellt organ, CF (Catholic Fraternity of Charismatic Communities and Fellowships) samt ytterligare nätverk och ”ministries” som givit olika former av stöd åt olika grupper och verksamheter i den mångfald av uttryck som finns inom CCR.

Påve Franciskus har ägnat mycket tid åt att reformera Vatikanen och kurian och omorganiserat de olika råden för att bättre passa dagens behov, motverka korruption främja den nya evangelisationen, och sätta fokus på Kyrkan som hela Guds folk genom att minska klerikalism och dra in lekmännen som den aktiva basen i Kyrkans framträdande i världen.

15 Augusti 2016 inrättade påven det nya dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Tidigare fanns Påvliga rådet för lekmännen och Påvliga rådet för familjen, dess uppgifter övertogs nu av detta mega-dikasteri. Som prefekt utnämndes biskop Kevin Farrell.

I sitt reformarbete har påven också innefattat Karismatiska förnyelsen. Som en följd av detta inrättas det nya service-organet CHARIS som kommer att ersätta ICCRS och CF. CHARIS kommer att ha ett internationellt kontor i Vatikanen. Förändringen innebär att CCR från och med nästa år får ett enda serviceorgan som formellt utgör en offentlig juridisk kropp i Katolska kyrkan enligt Kanoniska lagen pp 116-123.

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att CHARIS är en sak och Karismatiska förnyelsen med dess mångfald av uttryck är en annan sak.

  • Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan (CCR) är ett verk av Guds nåd, inget vi människor stakat ut. Det är helt och hållet ett verk av den Helige Ande och del del i den stora pingstkarismatiska förnyelseström som berört praktiskt taget alla samfund och kyrkor inom världskristenheten sedan början av 1900-talet.
  • CHARIS är en service med syfte att främja den Karismatiska förnyelsen. Det är CHARIS som får ett kanoniskt status inom Katolska kyrkan, alla de olika verksamheterna i den Karismatiska förnyelsens mångfald kommer att fungera precis som hittills, deras kanoniska status förändras inte. CHARIS är en service åt den Karismatiska förnyelsen, ingen enhet som styr över de olika verksamheterna, de är fria att välja sitt förhållningssätt till CHARIS, om man vill acceptera dess service och samverka eller inte.

I dagarna har de dokument offentliggjorts som ger oss en inblick i historiken och processen genom vilken de nya stadgarna kom till.

2015: I samband med den internationella karismatiska prästreträtten i Rom skrev påve Franciskus ett brev till ICCRS president Michelle Moran och presidenten för CF Gilberto Barbosa där han noterade att det fanns en tendens till splittring inom CCR. Påven refererade till vad förnyelsen säger om sig själv, att det är en enda ström av nåd, och föreslog att tiden nu var kommen att detta borde avspegla sig i att det finns ett enda serviceorgan för Karismatiska förnyelsen, inte som nu att det är uppsplittrat på flera.

Michelle Moran och Gilberto Barbosa besvarade brevet och skrev att de var villiga att begrunda påvens förslag och bad samtidigt om ett sammanträffande med påven för att fördjupa dialogen och ansikte mot ansikte kunna övervägas vilka steg som skall tas.

michellepeter

Michelle Moran med make Peter. Från karismatisk konferens på Stella Maris, Finland 2008. Foto: Bengt Malmgren

 

2016: Den 25 april träffar påven Michelle Moran och Gilberto Barbosa. Några dagar senare skriver han ett brev till Kardinal Stanislav Rylko, predident för Påvliga Rådet för Lekmännen. Han tillkännager där att han tillsatt en arbetsgrupp bestående av Michelle Moran (president ICCRS) och Pino Scafuro (vice president CF) med Oreste Pesare och Julia Torres från kontoret i Rom som sekretarresurser med uppdrag att få till stånd ”en enad internationell service för en enda ström av nåd”. Påven ber om Påvliga rådet för lekmännens samverkan med arbetsgruppen. I brevet nämner påven också det förestående 50-årsjubileet för CCR år 2017 och uttrycker sin önskan att det skall ha en tydlig ekumenisk dimension.

3 maj svarar Kardinal Rylko påven och försäkrar att Påvliga rådet för kommer att stödja arbetsgruppen och även samverka i att 50-årsjubileet 2017 skall få den ekumeniska inriktning påven önskar.

Palazzo San Calisto i Rom 2015. Jag och Oreste Pesare, föreståndare för ICCRS-kontoret.

2017: 30 maj undertecknas en konstitutionsakt för den nya servicen av medlemmarna i arbetsgruppen samt Kardinal Brian Farell, prefekt för det nya dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Där sägs att arbetet med att utarbeta statuter nu påbörjas. Under tiden verkar ICCRS och CF som tidigare.

Samtidigt skriver Michelle Moran och Pino Scafuro ett mera personligt hållet brev till påven som också offentliggjorts. Citat från brevet:

”The new body needs to reflect that Catholic Charismatic Renewal is part of an ecumenical current of grace because we share the grace of baptism in the Spirit with so many Christians throughout the world. We need to highlight the importance of continuing to follow the path of the Holy Spirit that leads to unity in the body of Christ.

To focus upon building communion between the existing charismatic bodies and realities
To foster the inclusion of wider charismatic realities, associations and ministries.

We recognise that this Jubilee year and celebration with you at Pentecost marks the beginning of a new time of the Holy Spirit. it is a Kairos time, a milestone moment for the release of the new things that the Spirit wants to do in this our day.”

 

2018: 6 mars presenterar arbetsgruppen vid ett möte med Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet den slutliga texten till de nya statuterna för den gemensamma servicen kallad CHARIS (CATHOLIC CHARISMATIC RENEWAL INTERNATIONAL SERVICE)

19 april: Brev till alla ledare inom CCR världen över med presentation av de nya statuterna samt offentliggörande av all dokumentation kring processen.

2019: Det nya serviceorganisationen kommer att gälla ad experimentum från pingsten 2019

Det kommer att finnas en “International Service of Communion”, ett team som ungefär motsvarar ICCRS råd idag. Det kommer också att finnas motsvarande Service of Communion på kontinental nivå.

På den nationella nivån ombeds att ändra våra nationella service-kommittéer (I Sverige KKS) till “National Services of Communion” som skall vara ett tecken på det liv och den enhet som finns i landet och därför bör bestå av medlemmar/representanter från de olika bönegrupper, kommuniteter, bibelskolor, tjänster och nätverk som betraktar sig som uttryck för CCR.

Ledarna för “National Services of Communion” och representanter för andra internationella nätverk inbjuds till en generalförsamling i Rom var tredje år. Generalförsamlingen utser funktionärer på den internationella nivån.

CHARIS kommer att ha ett internationellt kontor i Vatikanen.

Hur ”National Services of Communion” skall organiseras ges inte mycket detaljer kring, endast att den skall vara en bred representation av de karismatiska grupper och tjänster som faktiskt finns i landet. Man undviker centralstyrning, och eftersom CCR är en mångfacetterad nåd inspirerad av den Helige Ande utan någon mänsklig grundare, utan fast ledningsstruktur betonas istället ”Communion”-aspekten. Enheten byggs upp genom ett samarbete och att låta sig ledas av den Helige Ande.

Citat från statuterna, stycke IV som behandlar ”National Services of Communion”:

”Art. 15. Functions
The goal of National Services of Communion is to build and strengthen the wide and diverse family of Catholic Charismatic Renewal. They should therefore be as inclusive as possible and open to new and emerging realities. The model focuses on communion rather than government or structure.

Art. 16. Composition
National Services of Communion should consist of representatives from realities and expressions of the current of grace who identify themselves as a part of Catholic Charismatic Renewal, and who are seeking to build communion within the wide and diverse family of Catholic Charismatic Renewal. This may include prayer groups, communities, networks, schools of evangelisation, religious institutes, publishing houses,particular ministries, ecumenical initiatives, youth etc.”

Arbetet med detta skall inte vänta utan behöver sättas igång redan nu. Arbetsgruppen har ställt samman en lista med frågor och svar (se bild nedan). Fråga 10 handlar om vad de Nationella Service-kommitteerna (I Sverige KKS) behöver göra:

”De Nationella Service-kommittéerna behöver inkludera alla de karismatiska uttrycken i varje land i en National Service of Communion. På samma sätt bör alla uttryck för Karismatisk förnyelse i varje land redan nu påbörja att organisera möten mellan dem själva för att främja gemenskap (eng ‘foster communion’). Det är förhoppningen att detta kommer att vara förverkligat eller att man är på god väg ditåt till Pingsten 2019.”

 

charisqa

 

 

 

Detta inlägg publicerades i Katolska kyrkan, Vatikanen och märktes , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s