Katolska visioner för äktenskap och familj

På uppdrag av påve Franciskus sammankallas till en extraordinär biskopssynod med en första session oktober 2014 och en andra session 2015 om familjen där dagens utmanande frågor kring äktenskap och familj kommer att behandlas. Till första sessionen kommer man att analysera de svar man fått in och berättelser från de olika biskopskonferenserna, och till andra sessionen 2015 vill man på basen av detta utarbeta en ny pastoral strategi för familjen. Omkring 100 personer, däribland presidenterna för världens alla biskopskonferenser kommer att delta i sessionen 2014. Till den andra sessionen 2015 inbjuds också experter och familjer.

Inför synoder är det brukligt att det ges ut ett arbetsmaterial i förväg, lineamenta som de som vill har möjlighet att svara på och skicka in förslag och synpunkter inför den fortsatta handläggningen. Så skedde t.ex. i samband med den tidigare synoden om den nya evangelisationen.

Också till familjesynoden har ett förberedelsematerial utarbetats som presenterades för ett par veckor sedan. Det inkluderar 38 specificerade frågor som rör t.ex. de frånskilda och civilt omgiftas situation, samkönade par, samboförhållanden innan äktenskapet och gifta pars öppenhet för att ta emot barn. Vatikanen förväntar sig en välgrundad summering av dessa frågor och hur katolikerna ute i församlingarna ser på detta från biskoparna i de olika lokalkyrkorna, från ordnar och olika katolska grupper innan slutet av januari 2014.

Vi vet att detta är frågor där diskrepansen ofta är stor mellan vad Katolska kyrkan lär och hur även engagerade katoliker som regelbundet ber och går i kyrkan tänker. Av frågornas utformning står det tydligt att de som förbereder synoden är medvetna om detta. Det är inte frågan om att ändra Kyrkans grundläggande undervisning om äktenskap och familj på basen av vad majoriteten i en enkätundersökning tycker, men att hitta en pastoral strategi som konfronterar dagens problematiska situation.

Förberedelsedokumentet inleds med att man kateketiskt sammanfattar vad som sagts i Bibeln och tidigare kyrkliga dokument om äktenskap och familj: Skapelseberättelserna (1 Mos 1:24-31; 2:4-25), Höga visan, den Heliga familjens liv i Nasaret, Bröllopet i Kana, Paulus liknelse av äktenskapet mellan man och kvinna vid kärleken mellan Kristus och kyrkan (Ef 5:31-23) m.fl. texter refererar man till. Man citerar också Andra Vatikankonciliets dokument Gaudium et spec, Humanae Vitae, Katolska kyrkans katekes och Johannes Paulus II´s apostoliska maning Familiaris consortio från 1981. Det är en pedagogisk och utförlig katkes som är väl värd att läsa och begrunda för den som vill ha en djupare förståelse för Katolska kyrkans syn.

Men Katolska kyrkans syn på äktenskapet är inte bara grundat i Bibeln, utan på naturrätten, d.v.s. den naturliga lag man tolkar som given åt alla redan innan tron kommer in. En av frågorna i frågedelen anknyter till detta.

2. Marriage according to the Natural Law
a) What place does the idea of the natural law have in the cultural areas of society: in institutions, education, academic circles and among the people at large? What anthropological ideas underlie the discussion on the natural basis of the family?

b) Is the idea of the natural law in the union between a man and a woman commonly accepted as such by the baptized in general?

c) How is the theory and practice of natural law in the union between man and woman challenged in light of the formation of a family? How is it proposed and developed in civil and Church institutions?

d) In cases where non-practicing Catholics or declared non-believers request the celebration of marriage, describe how this pastoral challenge is dealt with?

För att kunna svara på de 38 frågorna som avslutar förberedelsedokumentet  behöver biskoparna kartlägga hur de enskilda katolikerna i de olika församlingarna tänker. I själva verket finns redan sådana undersökningar. Just nu har engelska The Tablet en serie artiklar om vetenskapligt upplagda undersökningar som kartlagt liknande frågeställningar i England med intresseväckande resultat. Det kräver förarbete och planering att göra sådant och stiften borde tänka noga över hur man bäst gör detta och engagerar församlingarna i att samla in resultat.

I vissa stift har man lagt ut fågorna direkt från Vatikanens dokument som frågeformulär på internet. Det är menar jag inte en särskilt god idé eftersom frågorna är långa och många och ej utformade och uttänkt sig som en enkät för många. Några som verkligen har bestämd uppfatnning i en eller annan riktning kommer nog att fylla i, men de flesta ryggar  för uppgiften att arbeta med ett så komplext formulär. Svaren kommer också att vara svåra att tolka om man inte vet något om bakgrundsfaktorer. Ett enklare genomtänkt formulär med några utvalda strategiska ja- nej eller flervalsfrågor där man också frågar något om bakgrund om tron och i vilken mån man är praktiserande katolik skulle vara bättre. Man skulle också kunna genomföra en särskild enkätundersökning med dem som kommer regelbundet till söndagsmässan. En sådan undersökning som backades upp av prästen som också förklarar syftet och angelägenheten att alla medverkar som ett aktivt bidrag till kyrkans liv skulle säkert leda till hög svarsfrekvens och vara till stor hjälp som underlag det fortsatta arbetet med synoden.

Frågan är bara hur beredda stiften och församlingarna är i att verkligen göra något konstruktivt åt denna begäran från Vatikanen. Jag gissar att motivationen kan vara väldigt varierande från församling till församling och från stift till stift. Men frågorna är viktiga. Nu adresserar Vatikanen på allvar diskrepansen mellan traditionell katolsk syn på äktenskap och familj och hur de vanliga katolikerna tänker och lever. Om man inte tar upp denna utmaning i lokalkyrkorna, så lämnas initiativet åt mera radikala aktionsgrupper som Katolsk vision att ha initiativet.

Enskilda katoliker kan också skicka in synpunkter direkt till Syndodens sekretariat. Säkert kommer grupper som Katolsk Vision och det nystartade Vi är kyrka Sverige att skicka in svar gissar jag. I Sverige har vi också bönenätverket Ständig bön för äktenskap och familj, denna och många fler grupper med olika inriktning är naturliga remissinstanser.

We are Church-rörelsen bestående av många katoliker i Europa och Nordamerika representerande just dem som lever och tänker i disharmoni med hur Katolska kyrkan pastoralt presenterat dessa frågor och i viss mån också kräver ändring i läran har nu fått en nystartad avläggare i Sverige, Vi är kyrka-Sverige.

Tidigare var det nog många som uppfattade att den krets som undertecknade Katolsk Visions manifest ville ta på sig att vara representanter i Sverige för detta informella nätverk. Sedan har Katolsk Visions blogg med dess två mest flitiga skribenter Gert Gelotte och Irène Nordgren blivit språkrör för nätverket. Speciellt Gert Gelotte förespråkar att gå ut i rena olydnadshandlingar mot Katolska kyrkans herdar, som att mot biskopens tillåtelse praktisera interkommunion, som att som inte förhandlingsbart ställa kravet att kvinnor får bli präster där man dogmatiskt anser sig ha rätt i direkt konflikt med läroämbetet och de tre sista påvarna. Det nystartade Vi är kyrka – Sverige fann nog denna direkt schismatiska linje inte konstruktiv, man har i det flygblad man gått ut med en mildare skrivning där man vill driva frågorna, men i gemenskap, inte konfrontation med läroämbetet:

viärkyrkaflygblad
Katolsk Vision-bloggens konfrontativa hållning är jag avvisande till och är sakligt oense på vissa punkter, vilket framgått av de debatter vi haft på deras och min blogg, debatter som ändå har varit vitala och konstruktiva och belyst frågorna. Det är välkommet med olika initiativ från dem som vill föra upp de brännande frågorna på agendan, ocn nu får man ju verkligen hjälp från påven själv när processen inför familjesynoden startats.

Själv finner jag inte behov att vara med i något aktionsinriktat nätverk. Jag vill se hela kyrkan, hela kristenheten som en aktionsgrupp med evangeliet som agenda, även om det i den som alla andra organisationer finns de som vill springa före och de som vill bromsa, så är det ordet, bönen, brödsbrytelsen och gemenskapen som sätter oss i förbindelsen med Kristus som är navet och som utrustar oss med Andens gåvor. Det kan bli ganska kaotiskt, därför måste det finnas en viss ordning med läroämbete och herdar som Gud också utrustar med nådegåvor knutna till deras vigda tjänster.

Jag är skeptisk till grupper som vet bäst och dömer ut de andra. Jag använder min blogg som dialogforum och deltar i bön och handling på olika sätt i denna process och är övertygad om att Kyrkan som helhet i gemenskap med alla dess delar går framåt ledd av Anden hur kaotiskt eller hur hopplöst fyrkantigt låst det än kan verka ibland.

Jag har i en tabell i all enkelhet satt upp en jämförelse mellan Katolsk Visions Manifest, programmet som framgår av Vi är Kyrka Sveriges flygblad och i en tredje kolumn mina kommentarer. Jag presenterar den här och hoppas det kan inspirera till fortsatt tänkande och dialog som främjar processen framåt mot goda pastorala riktlinjer för äktenskap och familj då synoden avslutats 2015.

katolskavisioner1
katolskavisioner2
katolskavisioner3

Nordiska biskopskonferensen - Hur skall de svara på påve Franciskus frågor inför familjesynoden och engagera katolikerna i de nordiska länderna?

Nordiska biskopskonferensen – Hur skall de svara på påve Franciskus frågor inför familjesynoden och engagera katolikerna i de nordiska länderna?

Detta inlägg publicerades i Katolska kyrkan och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.

14 kommentarer till Katolska visioner för äktenskap och familj

 1. Marianne skriver:

  Tack för ett mycket intressant och informativt blogginlägg. Det är hoppfullt när varmt kristna människor tar dagens livsutmaningar på allvar och försöker få samman tro och liv i sin kyrka. Det är hoppfullt när kyrkan möter upp dessa ansträngningar och samlar biskopar, teologer och lärare för att söka tolkningsnycklar och ta tidens utmaningar på största allvar så att läran går att leva och livet går att lära!

 2. Gert Gelotte skriver:

  Bengt,
  Du bör nog läsa ‘Vi är kyrka – Sveriges’ fullständiga måldokument för att kunna göra en jämförelse med Katolsk Vision.
  Gert Gelotte

  • bema skriver:

   Den enda information jag har är nämnda flygblad, det jag skrivit skall inte ses som sista ordet, utan att stimulera till fortsatt intresse för diskussion av dessa viktiga frågor.
   Vi är Kyrka – Sverige har en Facebooksida. Där kan man beställa deras målsättning och stadgar per e-mail. Jag vet inte hur offentliga de vill vara med detta ännu.

 3. Gert Gelotte skriver:

  Bengt,
  du kan läsa måldokumentet på Katolsk Visions blogg.

  Gert

  • bema skriver:

   Tack för det. Ett riktigt bra dokument i Andra Vatikankonciliets anda: Uppdatering och Ekumenik. Jag håller med om din inledande kommentar: ”Varför sätta ljuset under skäppan?”

 4. Inez skriver:

  Bengt, Marianne, Gert,

  Den katolske teologen José Arregi har publicerat ett öppet brev till påve Franciskus som sitt svar på enkäten om familjen:

  “We note that in recent decades the gap, or rather the rupture, between official doctrine and the feelings of a wide majority of believers, has grown to a critical degree. It’s serious and it grieves us. But we sincerely believe that the reason for the growing break is not the ignorance, much less the irresponsibility of the believers, but rather the hierarchy’s being locked into patterns from the past.

  Times have changed a lot in a short period in everything that has to do with family, matrimony, and procreation, and with sexuality in general. We know they are delicate subjects, that what is most holy is at stake, that the utmost care is necessary. But you can’t care for life by repeating the past. We believe that the living Ruah cannot be closed in any doctrine, or document, or words of the past, and that it goes on inspiring the feelings of all believers and all men and women today. Nothing should ever remain closed.

  For the great majority of thinkers, scientists, and believers in our society, the concept of ‘natural law’ no longer has any place at all.

  Nature is inhabited by the Spirit, by the holy Ruah that blew on the waters in Genesis, that goes on vibrating in the hearts of all beings, in the heart of every atom and particle. The family too has been changing unceasingly, from the first clans to the nuclear family, through the patriarchal family we have known until recently.

  Sexuality and life remain as sacred as ever and it is necessary to care for them with utmost delicacy. But the criteria and standards of Humanae Vitae don’t help in this, but rather make it harder.

  We believe that Jesus doesn’t distinguish between regular and irregular families, but tends to each situation, with its grace and its woundedness. We believe that being closed in on ourselves (our ideas and norms, our fears and shadows) is the only thing that separates us from others and from God. And we believe that a Church that would proclaim this, like Jesus, would be a blessing to humankind in all its situations.”

  Läs hela brevet här:
  http://iglesiadescalza.blogspot.se/2013/11/jose-arregi-open-letter-to-pope-francis.html

  Inez

  • Alma-Lena skriver:

   Mycket intressant kommentar som visar tydligt att familjer äl aldrig varit så himmelskt perfekta som Gud ville det. Den patriarkala storfamiljen tex lever ju ännu och är knappast alltid ett ämne för lovsång.

  • Alma-Lena skriver:

   Mycket intressant kommentar som visar tydligt att familjer äl aldrig varit så himmelskt perfekta som Gud ville det. Den patriarkala storfamiljen tex lever ju ännu och är knappast alltid ett ämne för lovsång.

  • bema skriver:

   José Arregis brev är välskrivet, klart och tydligt. han har talets och skrivandets gåva. Det konstaterar frankt vissa saker som behöver konstateras utan att lindas in i omskrivningar. Samtidigt har det många bottnar och är inte främst ett personligt svar till påven, utan lika mycket för de västerländska katolikerna man vill engagera i propagandakriget som we are church-teologerna vill vinna mot hierarkin.

   Jag skulle ha större förståelse för detta brev om det var skrivet i personlig ton från José till Franciskus, men han skriver i ”vi”-form, och det finns en ton i det, som om han talar till påven som en gammal världsfrånvänd man som inte riktigt förstår den moderna världen, och han förklarar vänligt och övertydligt så att den gamle mannen skall förstå. Det verkar inte finnas en egentlig vilja till dialog, mera till monolog och att övertyga.

   Och vilka är ”vi” i hans brev?
   Är det José som gör sig till tolk för We are church-rörelsen eller till äventyrs majoriteten västvärldens katoliker och tyder hur de tänker?
   Eller är det hans tankar som han vill förmedla som en enande ideologi till katolikerna i kampen mot hierarkin?

   Ibland förstår man inte heller om han helt enkelt beskriver hur han uppfattar och tror att folk tänker, eller om det är tankar han själv ideologiskt omfattar.

   Brevet bekräftar vad jag trott: Att det är reformteologerna och de intellektuella inom we are church-rörelsen som tar initiativet nu när frågorna öppnas upp inför familjesynoden. Återstår att se hur kyrkans biskopar runtom i världen är rustade att möta upp i en dialog som försvarar det bästa i kyrkans tradition samtidigt som de inte ryggar för att konfrontera de reella frågor som finns.

   • Alma-Lena skriver:

    Jag vet inget om katolska inomkyrkliga rörelser eller konflikter jag bara ser att de tar upp familjefrågan mer nyanserat än jag är van vid. I Sverige verkar det bara finnas en sorts familj, mamma/pappa/barn eller mamma/mamma/barn-pappa/pappa/barn. Så är det ju inte ens här och ser man på frågan globalt blir den ännu mer komplex. Det var bara det jag uppskattade. Pga bristande förförståelse såg jag inte den mästrande tonen som säkert finns där, du vet mer än jag i dessa lärostridsfrågor.

 5. Pingback: Women’s Ordination Conference gör en förenklad undersökning om katolikers syn på sex och familj | Annelis blogg

 6. Pingback: Äktenskap och familj, ideal och verklighet i Katolska kyrkan | Bengts Blogg

 7. Pingback: Hur kunde det bli så här? | Bengts Blogg

 8. Pingback: Familjesynoden 2014-2015 fokuserar på klyftan mellan klerikalt och folkligt | Bengts Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s